אימייליון – תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש לקוח/ה יקר/ה נא לקרוא את תנאי השימוש לפני השימוש במערכת דואלי
להלן תנאי שימוש כלליים באתר emaillion.net יש לציית ולעבוד על פי כללים אילו :
1. ברוכים הבאים לאתר "מערכת דואלי" המאפשרת לכם בניית newsletter ("עלון אלקטרוני") ודיוורו.
2. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר האינטרנט (להלן "תנאים", "הסכם" או "תנאי ההסכם").
3. אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי מעמידה אתר אינטרנט זה לרבות עורך העלונים ("Newsletter Editor") (להלן ביחד- "התוכנה") לשימוש אישי של הלקוחות זאת בכפוף להסכמת הלקוח לקבלת התנאים המפורטים להלן.
4. למען הסר ספק מובהר כי במידה והלקוח הינו ארגון בן מספר אנשים, כל רשיון הינו אישי ושמי, ואינו ניתן להעברה בין משתמשים השונים בארגון.
5. אם אינכם מסכימים לכל תנאי ההסכם, נא הימנעו משימוש באתר זה.
6. בתמורה לשימוש באתר, הלקוח מאשר ומתחייב:
(א) למסור מידע מדויק, עדכני ושלם;
(ב) לשמור על אבטחת הסיסמה והזיהוי הניתנים;
(ג) לקבל את כל הסיכונים הנובעים מגישה לא מורשית למידע ולנתוני הרישום. האחריות להגנה נאותה, לגיבוי נתונים כגון שמות לקוחות ורשימות תפוצה ואו לציוד המשמש בקשר לאתר חלה על הלקוח בלבד.
7. האחריות המוחלטת לכל תוכן שיועלה יפורסם או ישלח באמצעות האתר תחול על המשתמש. המשתמש נותן בזה את הסכמתו שלא להעלות, לפרסם או לשדר באמצעות האתר תוכן לא מדויק, מזיק, או תוכן שהוא בגדר תועבה, פורנוגרפיה, השמצה, או חומר גזעני, אלים, מעליב, מטריד או הפוגע או עלול לפגוע בכל גורם אליו תפנו באמצעות האתר.
8. המשתמש מתחייב להימנע מהעלאת תוכן שמכיל וירוסים או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרים שתוכננו כדי להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של כל תוכנה או חומרה או ציוד תקשורת.
9. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמועד התקשרותו התקבל ונכנס לתוקף תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (להלן- "חוק הספאם").
10. בהתאם לאמור מתחייב הלקוח ומצהיר כי:
10.1. כי קרא את חוק הספאם, הבינו ומתחייב לפעול על פי הקבוע בחוק.
10.2. יהיה אחראי לקבלת הסכמה מפורשת של הנמענים טרם משלוח הודעות לתיבות הדואר האלקטרוני שלהם.
10.3. לא ישלח הודעות בכמות בלתי סבירה לאותו לקוח.
10.4. ישא באופן מלא, מוחלט ובלתי מסויג לשימוש שהינו עושה במערכת ולתכנים המופצים על ידו.
10.5. כי קיבל בהסכמה את פרטי הנמענים וכי לא עשה כל שימוש בלתי חוקי לקבלת פרטי הנמענים לרבות כי לא עשה שימוש בתוכנות איסוף כתובות דוא"ל.
10.6. כי לא ישלח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק הספאם ללא קבלת אישורו המפורש ובכתב של הנמען ובמקרה של שליחת דבר פרסומת תצוין המילה "פרסומת" במסר.
10.7. יודיע לנמען כי הפרטים שמסר ישמשו או עלולים לשמש לצורך משלוח מסרים ו/או עלונים ו/או הצעות בתמורה או שלא בתמורה.
10.8. במקרה של מסר המעודד רכישת מוצר או שרות, תתווסף המילה "פרסומת" למסר.
10.9. להוסיף קישור מהיר (היפרלינק) אשר יאפשר לנמען להסיר עצמו מרשימת התפוצה
10.10. יצרף להודעות ולמסרים הנשלחים פרטים מזהים ומלאים לגביו לרבות דרכי יצירת קשר, כתובת דוא"ל וכתובת דואר רגילה.
10.11. איסור הצגת עצמו בשם "אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי" וכן להימנע איסור זיוף כותרות או פרטים אחרים כדי להסוות את זהות מקור השידור.
10.12. איסור …להפעיל באמצעות האתר הגרלות ו/או הימורים ו/או להפיץ תכנים פוגעים.
11. אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי אינה בעלת הזכויות בתכנים הנשלחים מאת האתר ולכן לא תחול עליה חובה מכל סוג כלפי תוכן זה.
12. אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי לא תישא כלפי כל אדם או גוף אחר בכל נזק ישיר או עקיף בקשר עם השימוש באתר לרבות ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, עסקים, נתונים, או נזק מכל מחשב ו/או בגין הסתמכות על המידע ו/או על השרות הניתן. בהתאם לאמור מומלץ לגבות כל מידע לרבות רשימות תפוצה שהועלו לאתר, הגיבוי באחריות ה"משתמש".
13. אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי תהיה רשאית להעביר אליכם הודעות באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל, או פרסום הודעות או קישורים להודעות באתר. אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי שומרת על זכותה לשנות, להשהות או להפסיק את השירותים (או כל חלק מהם) בכל עת.
14. במידה של הפרת ההוראות דלעיל, תהא אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי רשאית להפקיע ללא הודעה מוקדמת את זכות השימוש באתר ובתוכנה. אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי שומרת לעצמה את הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה. במקרה כזה, המשתמש מסכים מראש כי, במקרה הנ"ל, לא יבוצע החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח, ישא בכל הוצאה, שתיגרם,לאימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי כתוצאה מן ההפרה והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לערכאות משפטיות ולסעדים המגיעים לה על פי חוק.
15. אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי אינה יוצרת כל מצג כי :
(1) האתר יפעל ללא הפסקה ו/או יהיה זמין בכל מועד, מאובטח ואו נקי משגיאות.
(2) תוצאות, שאפשר להשיג מהשימוש באתר תהיינה מדויקות ואו אמינות.
(3) האיכות של כל מוצר, שירות, תוכן, מידע, או חומר אחר שיירכש או יושג באמצעות האתר, יתאים לדרישות הלקוח.
16. אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי לא תהא אחראית לכל תקלה ו/או נזק הנגרמים בשל נסיבות שאינן בשליטת אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי ו/או עובדיה ובכלל זה ולרבות כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מעשה או מחדל של ספק תקשורת ו/או אינטרנט או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים או עילות אחרות שאינן בשליטת אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי, הכל בכפוף לכך שהמקרים האמורים אינם בשליטת אימייליון דיוור אלקטרוני, מערכת דואלי ושעל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה.
החברה נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי ושרתי החברה, ועובדה זו מובהרת למשתמש, מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר החברה ואו מכל סיבה אחרת, לא תחול על החברה כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.
אבטחת מידע
החברה תינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת החברה אינה יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
17. דין וסמכות השיפוט הבלעדית:
17.1 בכל עניין הקשור לשימוש באתר תהא לבית המשפט המוסמך במחוז ת"א.
17.2 על השימוש באתר החברה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
17.3 מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר החברה לרבות השירותים, שניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות העיתון הדיגיטלי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
קראתי את תנאי השימוש באתר החברה ואני מסכים להם ומאשר כי, אפעל בהתאם להם.
מידע לספקי אינטרנט ומנהלי מחשוב:
אם קיבלתם תלונה על הפצת דואר שאינו לגיטימי באמצעות שרתינו – אנא פנו מיידית אלינו על מנת שנוכל לבדוק את התלונה בדואר אלקטרוני – isprelation@emaillion.net או בטלפון – 03-9424782.

מידע לנמענים שקיבלו דואר שאינו לגיטימי מאחד מלקוחותינו:
אם קיבלתם דואר אלקטרוני ממקור שלא ביקשתם לקבל ממנו, או אם אינכם מצליחים להסיר את פרטיכם מתוך רשימת תפוצה – אנא פנו מיידית אלינו על מנת שנוכל לבדוק את התלונה בדואר אלקטרוני – abuse@emaillion.net או בטלפון – 03-9424782.

פתחו חשבון חדש

דילוג לתוכן