תנאי שירות

 
הסכם תנאי קבלת שירות בין חברת אימייליון בע"מ – להלן "החברה \ אימייליון בע"מ" מצד אחד, ובין מקבלת השירות, שוכר השירות – להלן "הלקוח" מצד שני.
"החברה"- מספקת שירותי אינטרנט ושירותי אחסון אתרים.
"הלקוח" – שוכר שירותי אחסון אתרים או מקבל שירותי האינטרנט.
קבלת שירותי אינטרנט או שירותי אחסון מהחברה מותנית בהסכמה לאמור בהסכם תנאי השירות.
אי לכך הותנה והסוכם על החברה ועל הלקוח כדלקמן:
אתה, מקבל השירות, מסכים לתנאי השימוש של החברה- אימייליון בע"מ בהצטרפותך ללקוחות החברה ובהקבלת שירותי החברה באינטרנט ובאחסון אתרים.
תנאי השימוש של החברה נועדו לשמור על שירותים נאותים ללקוחות החברה כולה, ועל שירותים נאותים ותקינים.
כללי
1. החברה מעמידה לרשות הלקוח שירותי אינטרנט ו\או שירותי אחסון אתרים, כפי שיפורט בהסכם זה להלן.
2. ההסכם יחול מיום הקצאת שטח האחסון על ידי החברה ללקוחו, או מרגע מתן שירותי אינטרנט ללקוח. הסכם זה יסתיים על פי המפורט בהוראות ההסכם , ועל פי התקופה המוגדרת כתקופת אירוח, או כתקופת מתן שירותי האינטרנט.
3. פעולה באתר פירושה: רכישה של שירות אחסון, או שרותי אינטרנט אשר מוצע לרכישה באתר החברה. כל לקוח אשר מעוניין לבצע פעולה באתר מתחייב ומצהיר כי הוא מודע להוראות הסכם תנאי השימוש וכי לא תהא לו / בא כוחו טענה או תביעה כנגד בעלי האתר, מפעיליו או שליחים מטעמם.
4. החברה מבצעת עדכונים, שדרוגים ושינויים בשרתים על פי המלצות היצרנים של מערכות ההפעלה השונות \ ו\או על פי המלצות יצרני החומרה ולעתים על פי שיקול דעת החברה המבוסס על הידע הרב הנצבר מהניסיון בעבודה השוטפת עם השרתים.
5. היה והלקוח מעוניין בביצוע שינויים באחסון , או התאמות בשירותי האחסון או בהיבטים הטכניים של שירותי האינטרנט מחויב הלקוח למסור את פרטי הבקשה מראש ובכתב.
היה וביצוע הפעולה כרוך בביצוע תשלום, יבוצע בפועל השינוי בכפוף לביצוע התשלום על ידי הלקוח. בכל מקרה של ביצוע פעולה בתשלום ולא בתשלום החברה תיענה לבקשת הלקוח במידת האפשר. הלקוח בזאת מסמיך את החברה לבצע את הפעולות הנדרשות לצורך העברות ה DNS של האתר לחברה במידת הצורך.
6. מלבד תנאי השירות של הסכם זה, במסגרת קבלת שירות אחסון או שירותי אינטרנט מהחברה , מקבל על עצמו הלקוח את התנאים הספציפיים המופרטים בהתאמה לחבילת השירות אותה בחר הלקוח. תנאים אלה כוללים את בנוסף את תקופת חתימת החוזה, והסכום הספציפי עבור חבילת האחסון/ שירות האינטרנט הנבחר.
שימוש לרעה
1. החברה מציעה מגוון שירותי אינטרנט של בנייה, עיצוב, קידום ואחסון ללקוחותינו. בהתאמה לכך, לחברה אחריות חלקית בנוגע לשימושים בשרת, ואספקת השירות ובאתרי האינטרנט הללו.
2. כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או באתרים הנוספים המתארחים על השרת אסורים בהחלט.
3. היה ובוצע שימוש אסור על ידי לקוח, החברה שומרת על הזכות להשעות או לבטל את הגישה של הלקוח באופן חלקי או מלא לכל שירותי החברה , לפי שיקול הדעת של החברה.
4. הלקוח אינו רשאי לנצל את משאבי הזיכרון של שרת ואת ה- CPU שלו באופן שעלול לגרום נזק כלשהו לשרת.
5. מקבל השירות אינו רשאי לכתוב קבצים עוינים לדיסק המקומי כמו קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), תכנות הידועות כ'סוס-טרויאני', 'תולעים' , 'ואנדלים' , יישומים מזיקים ותוכנות מעקב שונות.
6. כל ניסיון להשתמש בחשבון לקוח או בשרת ללא החברה או הבעלים יגרור צעדים תקיפים מצד החברה כנגד הלקוח. ניסיונות אלה כוללים – הונאות אינטרנט על סוגיהן , גנבת סיסמאות , סריקה אחר פרצות אבטחה, וכל הפעולות האסורות לביצוע.
7. השעיית או ביטול חשבון, ותביעה פלילית או אזרחית יינקטו בהתאם למידת הצורך ולחומרה בכלל מקרה של שימוש לא מורשה בחשבון לקוח או בשרת על ידי לקוח של החברה. בכל מקרה בו השימוש בוצע, גם אם החשבון או השרת המותקף אינם שייכים לחברה באופן ישיר, וגם אם לא.
8. שירותי האחסון והאינטרנט אשר יסופקו ללקוח על ידי החברה ישמשו למטרות חוקיות בלבד. אין לבצע פעולות שיהווה פגיעה או הפרה בחוקי מדינת ישראל או חוקים של מדינות אחרות. פעולות אלה כוללת כל תוכן או מעשה המעודדים, מעוררים, או מסייעים תמיכה , עידוד, או הוראות לביצוע מעשים פליליים לפי חוקים אלה.
9. כל שימוש לא חוקי בשירותי החברה אשר מהווה פגיעה בזכויות יוצרים- פטנטים, סימני מסחר, מוזיקה , סודות מסחריים , הטעיה או מצג שווא הוא על אחריות הלקוח בלבד. שימוש לא חוקי כולל אחסון או העברה של חומרים פורנוגראפיים ו/או בעלי אופי מיני בוטה , דואר זבל, או כל קובץ אחר שיפגע בתכנות או אתרים אחרים.
10. תכנים נוספים שאסורים לשימוש על פי הסכם תנאי השימוש של החברה:
כול תוכן המנוגד לתנאי השימוש המקובלים ברשת האינטרנט , אשר עלול לגרום נזק או פגיעה רוחנית וממשית בכל אחד ממשתמשי הרשת.
כל תוכן הנוגע לקטינים שנעשה שלא כדין ולא בהסכמת אפוטרופוס חוקי.
פרסום או שימוש לא חוקי ובלא תשלום בסיסמאות , שמות משתמשים, תכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, או אחד מכלל שירותי האינטרנט המצריכים הרשמה בתשלום.
כל פגיעה בפרטיותו של אדם או מעשה המהווה לשון הרע על אדם כלשהו, בכלל ופרט כל תוכן מעליב, גזעני, מכפיש , מאיים או עוין הפוגע לפחות מאחד מאנשי הציבור.
כל תוכן אשר נאסר לפרסום.
כל תוכן ו/או מעשה העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
 
אחריות
1. חתימה על כתב ההזמנה מהווה הצהרה של הלקוח כי הוא בדק את כלל מאפייני שירותי האחסון ושירותי האינטרנט, את התנאים, היכולות והמגבלות של כל חבילה המותאמת לו.
2. בביצוע ההצהרה וחתימה על תנאי השירות וההסכם, מקבל על עצמו הלקוח את שירותי החברה כפי שהם – לאחר שמצע את כלל המאפיינים למתאימים לצרכיו ובכך מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בעניין התאמת השירותים לצרכיו של הלקוח.
3. החברה לא תישא באחריות – ולא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה במקרה בו האחסון או הגישה לאתר מרשת האינטרנט, שימוש בקבצי האתר, או בשירותים נוספים שיסופקו על ידי החברה, יופרעו או לא יינתנו כסדרם בלי הפסקות , או טעויות. כמו כן, אין החברה אחראית על גישה בלתי חוקית, תקלות, נזקים, או קלקולים באתר או בתוכנה שיגרמו מגישה לא חוקית לחברה או לאתר מספקיה. בכל מקרה של תקלה במפורטת לעיל, תעשה החברה כמיטב יכולתה לפתור במהירות את הבעיות שיתעוררו . כמו כן, החברה תפעל באופן שותף בכדי למנוע תקלות מסוג זה.
4. במקרה בו הנזקים, התקלות, או כל פגיעה תיגרם מחמת רשלנות או זדון של החברה, האמור לעיל לא יחול .הלקוח במקרה זה יהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לך, ולא תהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים.
בכל מקרה, חובתה של החברה על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששילם הלקוח לחברה בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק.בחתימה על הסכם תנאים זה הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא הכרח של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי חתימת החוזה בין.
5. על החברה לא תחול אחריות בגין: פגיעה כשלהיא במידע, מסד נתונים, תכנות, קבצים או כל זיכרון שהוא. פגיעה זאת כוללת איבוד, שיבוש מחיקה או כל נזק שהוא בכל אחד המפרטים המפורטים לעיל. כמו כן, פגיעה או עיכוב של העברת מידע או שליחה ליעד שגוי, או חוסר הגעה בכלל לא מהווים מאחריותה של החברה.
כמו כן, על החברה לא תחול אחריות בגין טעויות של החברה, ההנהלה, או באי ידה של נותני שירות ככל ואלה יתרחשו. בתקופת האירוח או מתן השירות ולאחריה.
6. החברה אינה אחראית למחיקה או פגיעה או חדירה שתעשה לכל קובץ השייך למקבל השירות. על הלקוח, לגבות , לשמור ולהגן על הקבצים השייכים לו ולו בלבד.
7. החברה אינה אחראית על תיקון תקלות או בעיות באתר שמקורן אינה במעשי מחדל של החברה.
8. הלקוח מודע ומכריז כי הוא האחראי הבלעדי לדיוקם ולחוקיותם של הכלל התכנים, פרסומים, מודעות, נותני שירות אשר יפורסמו באתרים המאוחסנים בשרתי החברה.
כמו כן, האחראי לכלל התוצאות שיוצרו כתוצאה מפרסומים אלו הוא הלקוח בלבד, ואין לחברה כל אחריות על התכנים הללו.
9. הלקוח והחברה יודעים ומסכימים בזאת כי כל נזק אשר ייגרם לצד ג` כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הלקוח, יהיה אך ורק באחריותו של הלקוח.
10. (שמרתי את זה איך שזה) החברה לא תישא באחריות לפצות צד ג` כל שהוא אשר יינזק, בין כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי מקבל השירות ובין מכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, ככל ותדרש לפצות החברה צד ג` כל שהוא אשר יינזק ככל ויינזק, מקבל השירות ישלם לחברה בתוך 7 ימים מיום דרישת החברה את הסכומים הנדרשים בהתאם לסעיף זה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום שנעשה על ידי החברה ובתוספת הסכומים ששולמו על ידי החברה בכל הנוגע לדרישת צד ג` האמורה לרבות הוצאות שכר טרחת עורך דין. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את מקבל השירות בכל הוצאה ו/או עלות אשר נגרמה לה כתוצאה מפיצוי צד ג` כאמור.
 
אבטחה
1. האתר של הלקוח יאוחסן על גבי שרת , בכפוף לביצוע ההתחייבויות של הלקוח בהסכם זה. לקוח אשר מעוניין שמוצר או שירות מיוחד מכריז בזאת כי הוא מודע לכך ששרת בעל דרישות מיוחדות רגיש יותר לסיכונים בתחום אבטחת מידע ולא תהיה ללקוח כל טענה או תביעה בקשר למגלות שרת לה, למנהלי, לעובדי או לנציגיה החיצוניים של החברה.
2. היה והלקוח הוא גם מנהל האתר הבלעדי, כלל העברת התכנים והעדכונים השונים שיבוצעו באתר יהיו באחריות הלקוח בלבד, לאחר הקצעת הפרטים והסיסמאות המתאימות מהחברה. בזאת החברה מסירה כל אחריות מנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מחשיפה של פרטים אלה על ידי הלקוח לגורם צד שלישי שאינו מורשה לגשת לקובצי האתר ותכניו.
 
תוכניות ASP/PHP/CGI.
1. לחברה יש רשות לאפשר הרצה רציפה של תכניות ברקע, בהתאם לדרישות והסכם מראש עם הלקוח.
2. כל מקרה של הרצת תכנית ברקע, יידון רק עבור אותו המקרה, ויחול עליו תשלום נוסף בהתאם לניצול משאבי המערכת השרת התחזוקה הנוספת שתידרש לצורך תפעול השרת. לקוח שיש בחשבונו סקריפט EXE או CGI המנצלים באופן שוטף ורציף מעל %10 ממשאבי המערכת של השרת יתבקש להסירו באופן מידי.
3. היה ולא יינקטו הפעולות הנדרשות מצד הלקוח, לחברה שמורה הזכות להשבית את חשבון הלקוח.
 
תעבורת נתונים ויישומי האתר.
1. הלקוח לא מורשה לבצע שימוש בתכנות, תעבורת נתונים, הודעות דואר או כל שימוש במשאבי השרת אשר מנצלות שטח אחסון רב יותר מכפי שהוסכם ומוגדר בחבילת השירות שהלקוח בחר. בכל מקרה של חריגה במשאבי שטח האחסון יחוייב הלקוח בעלות נוספת על פי מחירון החברה הקיים.
2. היה והלקוח מעוניין בהתקנת יישומים, הרחבת תעבורת נתונים או ביצוע פעולות נוספות שאינן חלק מחבילת השירות אותה רכש והסכים עליה בכתב ההזמנה, מתחייב בזאת הלקוח לשלם על ביצוע הפעולות הללו, את העלויות הנוספות על פי תנאי החברה. כתנאי מוקדם להתקנת היישומים, ביצוע שדרוגים או ביצוע הפעולות כאמור.
3. כל לקוח של החברה זכאי לרוחב פס תעבורה בהתאמה לחבילת השירות שהוסכם ושולם עליה בכתב ההזמנה. כל לקוח שיעבור את הגבול יחויב על ידי החברה ובהתאם למופיע בסעיף זה. מחיר רוחב פס נוסף לחודש -10 ש"ח לכל 1GB נוספים.
4. כל בקשה לביצוע שינויים בשירותי החברה, באחסון האתר, ביישומי המערכת או בהיבטים הטכניים של פעולתו יימסרו לחברה בכתב. החברה תיענה לבקשת הלקוח במידת האפשר היה והשירות הוא ללא תשלום, ובכפיפה לביצוע התשלום על ידי הלקוח במקרה של פעולות אשר מצריכות תשלום נוסף.
5. הלקוח הוא האחראי לתוכן והקבצים של האתר שלו המאוחסנים בשרת, ומתחייב בזאת לשמור באופן שותף עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים של האתר המאוחסנים על השרת, ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה לכל אבדן של קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא וזאת למרות ביצוע גיבויים שוטפים של החברה המיועדים לצרכיה הפנימיים בלבד.
החברה , במידת האפשר, תספק שירותי שחזור והתאוששות לאחר קריסה בכפיפה לתשלום וזאת בהתאם להסכם בין הלקוח לחברה.
6. החברה מספקת שירותים נוספים, בהתאמה לבקשת הלקוח ובהתאמה לצרכיו. מוצרים, שירותים, יישומים ויכולות ניהול , ממשקים, אבטחה, מסחר אלקטרוני ועוד… יסופקו כמות שהם, ובעלות נוספת בגין שירותים או מוצרים אלה כפי שיוסכם בין הלקוח לבין החברה.
השימוש במוצרים הנוספים הללו, וההשפעות על מערכות האתר ומשמעותיהן הן באחריותו המלאה של הלקוח.
 
התחייבות הלקוח בשימוש במערכת טכנולוגית של חברת אימייליון לשיגור הודעות:
 
על ידי שימוש במערכת הטכנולוגית שהועמדה לרשותי על ידי חברת אימייליון בע"מ (להלן: "החברה") הריני מאשר את כל האמור להלן. כמו כן, ידוע לי כי, במידה ולא אפעל בהתאם לאמור להלן אצטרך לשפות את החברה בכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לחברה בעקבות מעשי ומחדלי ו/או בעקבות מעשיהם ומחדליהם של מי מטעמי.
1. ידוע לי כי החברה נותנת לי אך ורק את הפלטפורמה הטכנולוגית לשיגור דברי דואר אלקטרוני ו/או מסרים אלקטרוניים אחרים ואין לחברה את היכולת לבקר ולבדוק את תוכן ההודעות המשוגרות על ידי ו/או את הנמענים אליהם משוגרות ההודעות, למשל אם אישרו קבלת הודעות אם לאו.
2. אני משתמש ברשימות של נמענים המצויים בשליטתי ואינני משתמש ברשימות נמענים השייכות לחברה ובוודאי שלא קיבלתי מהחברה כל אישור לשגר הודעה לנמען כזה או אחר והחברה אף לא הציגה לי מצג כאילו יש בידיה אישור לשגר הודעות לנמענים ספציפיים.
3. אני מתחייב לשגר באמצעות המערכת רק תוכן חוקי שאני בעל זכויות היוצרים שלו, אלא אם כן קיבלתי אישור על כך במפורש ובכתב מבעל הזכויות. 
4. אני מתחייב שלא לשגר תוכן פורנוגראפי ו/או תוכן פוגעני ו/או מסרים שיש בהם כדי לשלול ריבונותה של מדינת ישראל ו/או לתמוך בארגוני טרור.
5. אני מתחייב שלא לשגר דואר זבל (spam), כהגדרתו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק התקשורת") ובפסיקת בתי המשפט בנושא זה. 
6. אני מתחייב כי במידה ואשגר תוכן העונה להגדרת "דבר פרסומת" בחוק התקשורת, לא אשגר את ההודעות לכתובת שלא נתקבל ממנה אישור דיוור על פי החוק, וכי בכל הודעה יישמרו כל הוראות החוק, לרבות ציון המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה. אני מתחייב לעשות כל שביכולתי כדי למנוע בשימוש במערכת עבירה על חוק התקשורת ואיידע את החברה מיד עם קבלת תלונה בגין שימוש בלתי מורשה במערכת של החברה.
7. הנני מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל נזק ישיר ו/או עקיף, אשר יגרם לחברה, ו/או למי מטעמה לרבות, לקוחותיה, עובדיה, בעלי מניותיה, אורגניה וכל הקשורים עימה ו/או צדדים שלישיים כלשהם שהסתמכו על הצהרותי במסמך זה, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי. 
8. אני מתחייב לשאת בכל הוצאה שתוציא החברה לצורך הגנתה בעקבות פעולות ו/או מחדלים שביצעתי ו/או מי מטעמי בקשר עם השימוש במערכת ואני מתחייב לשפות את החברה מיד עם דרישה ראשונה בכל סכום שיידרש ממני, לרבות בגין הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.
9. אני מאשר כי החברה תוכל לפעול כראות עיניה כדי להסיר כל תלונה ו/או תביעה שתוגש כנגדה ולא יהיו לי כל טענות כנגד החברה במידה והחברה תבקש להיפרע ממני בגין כספים ששילמה לסילוק תלונות ו/או תביעות שהוגשו נגדה בעקבות מעשיי ומחדליי.
10. אני מאשר כי היתה לי האפשרות לבחון את תנאי ההתקשרות הללו ומצאתי אותם מתאימים לי והסכמתי להם מרצון ומתוך בחירה חופשית.
 
 
דואר אלקטרוני ושימוש לרעה בשירותי הדואר האלקטרוני .
1. החברה מספרת שירותי תיבות דואר אלקטרוני ללקוחותיה בשרתי החברה, ובהתאמה גם שירותי סינון דואר אלקטרוני שמגיע לתיבות הדואר של הלקוחות המאחסנים אתרים בשרתי החברה.
2. הלקוח מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ומאשר כי הודעת דואר אלקטרוני שנשלו לתיבת הדואר של האתר עשויות לעתים להיות מסווגת כהודעה פוגענית או המהווה דואר זבל ולפיכך עשויה שלא להגיע לתיבתו. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בעניין זה.
3. הלקוח לוקח אחריות מלאה לתוכן ההודעות שישלחו מתיבת הדואר שלו וכלל התוצאות שינבעו מהודעות אלה. מבלי לפגוע בכלליות ובאמור לעיל , החברה לא תישא אחריות בהודעות שיתקבלו, ישלחו, תוכנן , הקבצים המצורפים, נקז , אבדן, אט פגיעה מסוג כלשהי כתוצאה ישירה או עקיפה שייגרמו ללקוח או לצד שלישי בשל שירותי הדואר האלקטרוני המסופקים על ידי החברה.
4. החברה לא תהיה אחראית על ביצוע פעולות רכישה , מתן או קבלת כל סוג שירות או עסקה אחרת שיבוצעו באמצעות תיבת הדואר שמסופקת ללקוח על ידי החברה. החברה בזאת מסירה כל אחריות לגבי התוצאות משימוש השירות , האיכות או האמינות שיתקבל , ישלח או יושג על ידי הלקוח או צד ג'.
5. החברה אינה מתחייבת כי האתר יביא לתנועת גולשים לאתר, ואינה אחראית לתגובות שהלקוח יקבל בעקבות אחסון האתר, מי הגולשים, ומה תהיה תגובתם לתכנים שתפרסם באתר וכיצד. לכן, החברה מסירה כל אחריות על תגובות או הודעות שינבעו מפרסום התכנים באתר. לא כלפי הלקוח ולא כלפי צד ג' שעלול להפגע במישרין או בעקיפין.
6. החברה אינה לוקחת אחריות לכל נזק שעלול להיגרם ללקוח או לצד ג' כתוצאה משירות הדואר האלקטרוני אותו מספק החברה. נזקים אלה כוללים תקלות או הפסקות בשירות, אבדן הודעות שנשלחו או התקבלו על ידי הלקוח או צד ג', שיבושים בשירות קבלת הדואר האלקטרוני, פגיעה בתוכן ההודעות שהתקבלו או נשלחו , לרבות אבדן כללי של ההודעות .
7. כל הודעת דואר שתופץ ללא אישור או בקשת הנמען בכלל המסגרות תיחשב על ידי החברה כדואר "זבל".
8. הלקוח מתחייב לא להשתמש בשירותי החברה לצורך משלוח דואר אלקטרוני מסחרי, משלוח דואר לרשימות תפוצה או שיגור מכתבי שרשרת, דואר "זבל", דואר מסחרי שלא נתבקש על ידי נמעניו.
כל לקוח שיפרסם באמצעות תיבות הדואר האלקטרוניות של החברה דואר "זבל" יהיה מחויב למתן הסברים ויישוב הנושא אל מול החברה.
9. הלקוח מתחייב לא להשתמש בשירותי החברה לשליחת הודעות, והודעות הכוללות קבצים או תכנים שהינם, בלצי חוקיים, מזיקים, גסים, מעודדי אלימות, שעלולים להוות בסיס לתביעה , אישום פלילי או אזרחי – לרבות על חומר שמהווה הוצאת לשון הרע , פגיעה בפרטיות אט פגיעה בזכויות הקניין של צד שלישי.
10. הלקוח בזאת מתחייב לשאת באחריות המלאה והבלעדית לתוכן כלל הודעותיו. כמו כן, הלקוח מתחייב לא לבצע כל שימוש זדוני בתיבות הדואר לשליחת חומר המכיל יישומים מזיקים, יצירת כתובות מזויפות או פרטים מטעים שעלולים לגרום לפגיעה לחברה או לצד שלישי.
11. לחברה שמורה הזכות במקרים חמורים להשבית את חשבון הלקוח באופן מיידי וללא התראה, עד ליישוב העניין.
12. לחברה יש זכות לסרב או לבטל שירותים לכל אדם, גורם, או מפיץ דואר "זבל" מוכר, או לקוח שעלול לשבש את הפעולה התקינה של מערכות השרת או שירותי החברה. כמו כן, שמורה לחברה הזכות להגדיר מה ייחשב להפרת מדיניות דואר ה”זבל” של החברה בכל עת.
13. תיבות דואר אלקטרוני שהחברה תספק ללקוח, לפי בקשתו, יסופקו בהיקף, בכמות ובתנאים המפורטים בכתב ההזמנה בלבד.
 
שימוש לרעה בשרתי החברה.
14. האחריות הבלעדית והמלאה לכלל התכנים באתר חלה על הלקוח בלבד, והחברה אינה נושאת חלק באחריות על תכנים אלה. הלקוח מתחייב בזאת שלא לכלול באתר תכנים או פעולות לא חוקיות כמפורט להלן:
15. הלקוח מצהיר בזאת ומאשר כי הוא הבעלים של כלל זכויות הקניין הרוחני וכלל זכויות היוצרים של התכנים בכלל ובפרט בפרסומי ותכני האתר, הדואר האלקטרוני וכי ללקוח יש את הרישיונות על פי כל חוקי הדין לשימוש, פרסום ובעלות חוקית על תכנים אלה.
16. הלקוח מתחייב בזאת להשתמש בשרת החברה למטרות חוקיות בלבד. הלקוח מכריז בזאת כי הוא מודע כי כל הפרה של חוקים פדראליים, חוקי מדינה או תקנות מקומיות תגרור נקיטת צעדים חמורים מצד החברה כנגדו.
הפרות אלה כוללות העברה או פרסום של חומרים אסורים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, חומרי נעצה, תועבה או פורנוגרפיה, סודות מסחריים או מקצועיים, חומר הסתה נגד גורם כלשהו. כלל סיווג החומרים המתוארים לעיל נתון לחוקים הקיימים ולשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.
17. הלקוח מתחייב בזאת שלא להשתמש בשרת , באתר ובתיבת הדואר לכל תוכן מעליב, פוגע, מסיט, מפליל, מעורר שנאה או אלימות, בוטה,גזעני, מאיים, מהווה הנחייה או עידוד לביצוע עבירה, לשון הרע, או כל סוג תוכן לא חוקי אחר שעלול לפגוע בכל אדם או בחברה.
18. הלקוח מתחייב בזאת שלא להשתמש בשירותים המוצעים לו על מנת לחבל או לשבש את הפעולה התקינה של מערכות החברה, ומערכות מחוצה לה, לקוחותיה של החברה, ולמקבלי השירותים הנוספים של החברה.
19. הלקוח מתחייב בזאת שלא להשתמש בשרת , באתר ובתיבת הדואר לביצוע פעולות המנוגדות לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות החברה בפרט.
 
עריכת/ עדכון תנאי שימוש.
1. הוראות הסכם תנאי לשימוש יעודכנו מעת לעת , והזכור לבצע עדכונים שותפים נמצאת בידי מנהלי החברה בלבד.
2. ביצוע עדכונים, שינויים הן בהסכם זה והן בתנאי הסכם זה משתנים בהתאם להתפתחות השירותים , והיישומים המסופקים על ידי החברה למגוון רחב של לקוחות.
3. תנאי הסכם השימוש החדשים חלים על לקוח מרגע חידוש השירות שהוזמן, בלבד. היה והלקוח חידש את שרותי האינטרנט או האחסון בחברה, וביצע תשלום בתמורה לשירותים אלה התחייב הלקוח גם לתנאי השימוש העדכניים של החברה.
4. החברה רשאית לשנות, לעדכן, להעלות או להפחית מעת לעת את התמורה עבור השירותים ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה בעניין זה.
 
מדיניות תשלום.
1. פתיחת חשבון לקוח בחברה, נעשית על בסיס תשלום מראש.
2. החברה אינה מחויבת להחזיר כספים על דמי ההתקנה או על כל שינוי מהותי בחשבון של לקוח חדש.
3. היה והלקוח ביצע תשלום מראש עבור שירותי החברה, המחיר הנקוב שהוסכם בכתב החתימה בין הלקוח לחברה יהיה מובטח למשך כל תקופת ההסכם.
4. הלקוח אחראי באופן מלא על כל סכום שהוא חייב בעבור השירותים אותם שכר מהחברה , עד לתום תקופת ההסכם, או עד הודעה בכתב על רצונו לסיים את קבלת השירותים מהחברה.
5. דמי ההתקנה הראשוניים ישולמו על ידי הלקוח לחברה בהתאמה למוצר או לחבילת השירות שאותה יבחר הלקוח.
6. לא יוחזרו דמי ההתקנה שניתנו בחינם במקרה של ביטול במהלך מחזור החיוב, ולא יינתנו שירותים מכל סוג שהוא של החברה ללקוח עד להסדרת התשלומים עבור השירותים במדוברים.
7. עם ביצוע השירות או הקצאת שטח האחסון למקבל השירות יחל חיוב בגין קבלת שירות זה ללקוח מהחברה.
8. כל דרישות התשלום נשלחות אל הלקוח מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני או פקס והתשלום מועבר אל הנהלת החברה לא יאוחר מ- 7 ימים מיום שליחת דרישת התשלום ללקוח.
9. הלקוח מכריז כי הוא מודע ומתחייב לבצע את התשלום במהלך מועד ביצוע בתשלום. היה ואיחר בתשלום ,למעלה מ- 10 ימים, ישלם הלקוח לחברה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 15 ש"ח לכל יום איחור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.
10. היה ולא שולם סכום החשבון במהלך 14 ימים ממועד שליחת דרישת התשלום, שומרת החברה את הזכות להפסיק את מתן השירות ללקוח לאלתר. אין בהפסקת השירות כדי לגרוע מכל זכות תרופה או סעד המוקנים לחברה על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין.
11. ביצוע העברת התשלום עבור שירותי האינטרנט או האחסון יהיו בהתאם לחבילה בה בחר הלקוח, או בהתאם למוסכם בכתב ההזמנה שסוכם בין הלקוח לבין החברה.
ללקוח לא תהא כל טענה או תביעה בנושא פרסום חבילת השירות כנגד החברה או מי מטעמה. מחיר חבילות אחסון וחבילות שירות יהיה כנקוב באתר או כנקוב בכתב ההזמנה אם צוין אחרת.
12. היה והלקוח חרג ממכסת פס הגלישה אליה התחייב, יחויב הלקוח כפי שמצוין בסעיף תעבורת נתונים. תשלום עבור חריגה יבוצע באמצעות כרטיס האשראי אשר נמסר בעת ההזמנה המקורית.
13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי כרטיס אשראי אשר נמסרו על ידי הלקוח בעת רכישת השירות או האחסון. שימוש זה יבוצע אך ורק לצורך גביית חובות בגין אי תשלום דרישות התשלום כפי שסוכם בהסכם ההזמנה.
14. הלקוח בזאת מאשר ומסכים לכך שלא יהיה רשאי לקבל החזרים או זיכויים בגין תשלומים שבוצעו, או שהתחייב אליהם, אלא אם החברה , על פי שיקול דעתה, תסכים לכך, לפנים משורת הדין ומבלי שתהיה עליה חובה לעשות כן.
15. הלקוח מודע ומאשר בזאת כי החברה זכאית לבטל לאתר את ההסכם על הלקוח או להפסיק את מתן השירות ללקוח ובלא צורך להודיע מראש היה ולא בוצע פירעון התמורה שהובטחה לחברה, לשביעות רצונה, או פירעון תשלומים נוספים לפי ההסכם בכתב ההזמנה.
16. מבלי לפגוע בזכויות החברה על-פי הסעיפים השונים בהסכם זה, או לפי הוראות כל דין, כל תשלום שלא שולם במועדו יישא הפרשי הצמדה מלאים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור שנתי של פריים+4% החישוב יבוצע מהתאריך בו הלקוח היה אמור לשלם עבור השרות ועד למועד סכום התשלום המלא בפועל
 
אפשרויות תשלום.
1. על הלקוח להיות בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות:
ישראכרט, ויזה , מאסטרקרד, לאומי כארד, אמריקן אקספרס.
2. הלקוח מתיר בזאת לחברה לבצע חיוב בכרטיס האשראי שבבעלותו בתמורה לרכישת או חידוש השירותים שהחברה מספקת וכן לשיפוי החברה בגין כל ההוצאות והתשלומים שייגרמו בגין מעשי או מחדלי הלקוח כמפורט בתנאי השימוש הללו.
3. אפשרויות התשלום אותם מקבלת החברה הן: תשלום חודשי באמצעות כרטיס אשראי, הפקדה או העברה בנקאית מראש או תשלום באמצעות המחאה בנקאית.
4. היה ולקוח החליט לבטל את ההסכם לקבלת שירותי האחסון או האינטרנט , וביצע את התהליך באופן תקין, יקבל הלקוח החזר על שארית תקופת האחסון. את ההחזר יקבל אך ורק בכפולות של חודשים מלאים ולא על חלקי חודשים.
5. החברה מקבלת תשלומים ותתאים את עצמה לצורכי הלקוח בנושא זה.
6. ניתן לפרוע את התשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון החברה. לביצוע פעולה זאת, על הלקוח לפנות לחברה ולמסור לה את טפסי ההתחייבות המתאימים שישלחו ללקוח , כאשר הם חתומים , ולבצע את ההעברה הבנקאית בהתאם.
7. הלקוח רשאי לפרוע את התשלום באמצעות המחאה. לשם כך על הלקוח לשלוח את ההמחאה לפקודת אימייליון בע"מ ויזמות בע"מ , לכתובת ת.ד 493 קריית מלאכי מיקוד 83104. במקרה וההמחאה לא תכובד מכל סיבה שהיא, יחויב הלקוח בדמי טיפול בסך של 30 ש"ח + מע"מ. הלקוח הוא האחראי הבלעדי לוודא כי ההמחאה מגיעה בהתאם לתקופת הזמן שנקבעה בהסכם.
 
ביטול והחזרים.
1. החברה שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת.
2. היה והחברה מימשה את זכות הביטול המוקנית לה, חלקו היחסי של סכום התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח.
3. הלקוח יהיה אחראי על כלל ההוצאות המיוחדות שיגרמו לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות כלשהי על ידי הלקוח.
4. הלקוח מאשר בזאת כי יהיה האחראי , ויגן על החברה מכל תביעה, אובדן, הפסדים, לרבות שכר טרחה של עורך דין במקרה ויופנו כלפי החברה, עובדיה, באי ידיה, או לקוחותיה כתוצאה משירות שסופק או ניתן, או שהתחייב על ביצועו או על מוצר או שירות שנמכר על ידי הלקוח או נציגיו. הלקוח בזאת מתחייב להגן על החברה כאשר ארע אחד מתופעות הבאות:
נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרת של החברה;
כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי;
הפרה של זכויות יוצרים
מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך השרת של החברה.
5. היה והחברה מצאה ,לפי שיקול דעתה , כי התכנים באתר מנוגדים לאמור בהסכם זה או בוצע ניצול לרעה על ידי הלקוח בשירותי החברה, או בניגוד לדין, רשאית החברה לפעול באחת או כל הדרכים המפורטות בהמשך לפי הסכם תנאי שימוש זה.
6. החברה רשאית לבטל הסכם זה, ולהסיר באופן מידי מהשרת את אתר הלקוח, כולו או כל חלק ממנו המפר את הוראות הסכם זה, למנוע גישה מלאה או חלקית ללא כל הודעה מראש ולפי דעת החברה בלבד.
7. החברה רשאית לבטל באופן מידי כל שירות נוסף שהחברה סיפקה ללקוח, ללא כל הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
8. היה והוגשה תביעה מצד שלישי, כי נפגע על ידי התכנים שהתפרסמו באתר על ידי הלקוח, תהיה החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח למתלונן. עד להסתדר התלונה של הצד השלישי אל מול הלקוח.
כמו כן, יועברו פרטי הלקוח לגורמים הרלוונטיים בכל מקרה בו יימסר ליידי החברה צו שיפוטי המחייב אותה למסור את פרטי הלקוח, בכל ביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל, אט לפי המדינה בה מאוחסנים שרתי החברה.
9. כמו כן, החברה שומרת לה את הזכות לבטל את השירותים שהחברה מספקת ללקוח במקרים הבאים:
1. משלוח דואר "זבל" אט דיוור מסחרי בתפוצה לנמענים שלא ביקשו לקבל דואר זה משרתי החברה.
2. ביצוע פעולות חבלניות, או מחדלים שעלולים לפגוע במשתמשי האינטרנט.
3. ביצוע פעולות המנוגדות לכללים הנהוגים באינטרנט.
4. ביצוע פעולות שעלולות לפגוע במערכות השרתים, במערכות האבטחה, הדואר האלקטרוני, תכנות ההרצה וכו'…
 
הסבת זכויות
1. הלקוח אינו רשאי להעביר, לשעבד או להסב את זכויותיו אלא אם קיבל את הסכמת החברה מראש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשיקול דעת מלא בנושא מתן הסכמה, אך לא תסרב מטעמים בלתי סבירים.
2. חוב כספי של הלקוח לחברה ייחשב כטעם סביר לסירוב מתן הסכמה להסבה של הזכויות.
3. היה והחברה תרחיב או תקטין את פעילותה, תתאגד, תתמזג עם חברה אט תאגיד שונה, או תימכר, רשאית החברה להעביר , למשכן, ולשעבד את הלקוח לצד השלישי. זאת, רק במקרה בו הצד השלישי יקבל על עצמו את כל הסכם תנאי השימוש. הלקוח בזאת מתחייב לשיתוף פעולה וחתימה על כל מסמך שיידרש לחברה לשם מתן תוקף להעברה, משכון, שעבוד, המחאה או כל מתן זכויות.
4. הלקוח מודע כי החברה רשאית לספק את השירותים אליהם התחייבה , את כל השירותים או חלקם, באמצעות נציגיה, או כל צד שלישי הפועל מטעמה.
 
הפסקת שירותי האחסון:
1. היה והלקוח מעוניין לסיים את תקופת האחסון, או את קבלת שירותי האינטרנט מחויב הלקוח להגיש בקשה בכתב, ולפחות 30 יום לפני המועד בו מעוניין הלקוח לסיים את ההסכם. אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה ובכתב ההזמנה. נמסרה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם במועד המבוקש.
2. במהלך 14 הימים מיום ביצוע העסקה, ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, היה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנת השירות יכול לבטל את קבלת השירות וזאת באמצעות הגשת הודעה בכתב לחברה לפחות יום עבודה לפני מועד תחילת ההסכם.
3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירות ללקוח בכל זמן, ומכל סיבה וזאת רק בהינתן התראה של 10 ימים מראש. בכל מקרה של שימוש לרעה החברה רשאית , על פי שיקול דעתה הבלעדי , להפסיק לאלתר את מתן השירות ללא הודעה מוקדמת ללקוח.
4. החברה רשאית להקפיא מתן שירותי אינטרנט או אחסון ללקוח , לתרופה שלא עולה על 24 שעות לצורך ביצוע עבודות תיקון, התאמות, שדרוג, רכישה והחלפה או סיבה אחרת הקשורה לתפעול מערכות החברה. החברה תעשה כמיטב יכולה להודיע ללקוח על מועד הקפאת השירות. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזאת כי למקבל השירות לא תהא כל טענה או תביעה מכל מן וסוג שהוא בגין הקפאת מתן השירות, כאמור בסעיף זה לעיל.
5. הלקוח מסכים בזאת כי החברה לא תיקח כל אחריות בגין נזקים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהקפאת או הפסקת שירותי האינטרנט או האחסון.
5. היה וההסכם בוטל מכל סיבה שהיא, על ידי הלקוח, מחויב הלקוח לשלם לחברה את התמורה עבור השירותים אותה סיפקה החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב שחרור קבצים, נתונים או שם דומיין של האתר עד להסדרת וקבלת התשלום מהלקוח.
6. היה ותמצא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי השירותים אותה סיפקה ללקוח נוצלו לרעה, בניגוד לחוקי המדינה או בניגוד להסכם תנאי שימוש אלה רשאית תהיה החברה לפעול בדרכים הבאות, כולן או חלקן – וזאת כאמור בנוסף לזכויות האחרות שצוינו לעיל: לבטל או להסיר את האתר מהשרת, כולו או חלק ממנו, לבטל כל שירות נוסף שסיפקה החברה, לפעול לפי המתווה הקבוע בסעיף 10 להצעת חוק מסחר אלקטרוני.
 
שיפוי
1. הלקוח מתחייב בזאת לשפות את החברה ונציגיה בגין כל נזק , פגיעה, אבדן רווח, הפסד או הוצאות נוספות. השיפוי כולל שכר טרחה של עו"ד והוצאות משפטיות עקב הפרת התחייבויות מצד הלקוח בכל אחד מסעיפי הסכם זה ו/או כתב ההזמנה.
 
קניין רוחני
1. הלקוח מקבל רישיון שימוש ייחודי בכל השירותים, היישומים, התכנות והמערכות שפותחו על ידי החברה, או שהחברה בעלת זכויות בהם. הלקוח בזאת מתחייב לא להעתיק, להפיץ, להעביר, לפרסם, למכור או לתת לצד שלישי זכויות בכל המצוינים לעיל.
 
אחריות.
1. השימוש בשירותי האינטרנט של החברה, לרבות כל השירותים הנלווים, נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנושא התאמת החברה, והשירותים אותם היא מציעה לצרכיו של הלקוח.
2. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מבין כי שירותי האחסון הם שירות שהלקוח מקבל כפי שהוא , וכי הוא בדק ומצא את החבילה שהוסכם עליה בכתב ההזמנה כמתאימה עבורו.
3. החברה מסירה אחריות במקרים של תקלות במערכות, קלקולים, נזקים לקווי תקשורות אצל החברה או אצל מי מספקיה. אי לכך, החברה לא מתחייבת שהגישה והשימוש בקבצי האתר או השירותים שמסופקים על ידי החברה יתנהלו ללא תקלות או מגרעות.
היה ויתרחשו שגיאות אשר יפגעו בתפקוד האתר ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה, אט דרישה. אין באמור לעיל לסתור את העבודה שהחברה תעשה ותפעל במלוא המהירות וכמיטב יכולתה לתיקון התקלות.
היה ונגרם נזק לאתר או לעסק של הלקוח כתוצאה מרשלנות או זדון של החברה, יהיה זכאי הלקוח לפיצוי עבור הנזקים הישירים , והישירים בלבד שנגרמו. כאשר סכום הפיצוי לא יעלה על התשלום שבוצע עבור השירות במהלך של ששת החודשים האחרונים עד לתקלה.
4. החברה אינה מציעה אחריות מכל סוג , לגבי השירותים הנלווים שהיא מספקת. בנוסף לכך, אין החברה אחראית בדבר נזקים במדדי סחירות לרבות אבדן נתונים, אי מסירה, מסירה שגויה או כל הפסקה שנגרמה כתוצאה משירותי החברה.
5. החברה מבצעת גיבוי קבוע אשר נועד לשימוש,שרידות ותחזוקה כוללת של המערכת הכוללת של לקוחותיה בלבד, שרותי גיבוי או שחזור מגיבוי יינתנו בתשלום בלבד ועל פי הימצאותו של גיבוי כזה במערכת.
 
בוררות וסמכות שיפוט
1. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
2. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, בכל נושא שהוא הקשור להסכם זה, תובא המחלוקת אשר בקיא בתחום האינטרנט וזהותו תיקבע ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין לבקשת הצדדים.
3. מיקום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב.
4. הבורר לא יהיה כבול לסדרי דין אזרחיים אך יהיה כבול לדיני ראיות ולדין המהותי.
5. הבורר יהיה חייב לתת נימוק להחלטתו, תהיה אשר תהיה
6. על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
7. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, משנת תשכ"ח-1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
8. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל עניין ודבר.
9. מבלי לגרוע מהאמור ובכפוף לאמור לעיל, בכל עניין שאינו בסמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם הבוררות (מכל סיבה שהיא), תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב ובמחוז המרכז.
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקוב לעיל.
 
שים לב: החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות ו/או לבטל בכל עת את הגישה לשירותים הניתנים לך על פי תנאים אלה וכתב ההזמנה, כולם או חלקם, אם סברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשה בהם שימוש לרעה, או בניגוד לתנאים, או בניגוד לדין.
 
*תנאי השירות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

פתחו חשבון חדש

דילוג לתוכן